Tarım Kredi Kooperatifleri 217 Sayılı KHK Kapsamına girer mi?

  1. Ana Sayfa
  2. Tarım Kredi Kooperatifleri 217 Sayılı KHK Kapsamına girer mi?

Tarım Kredi Kooperatifleri 217 Sayılı KHK Kapsamına girer mi?

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kurum olup olmadığı hususunda görüş sorulması üzerine Başkanlığın verdiği cevaplardan iki tanesini ekte sunuyoruz.

 

ÖZET: Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 217 sayılı KHK’nın kapsamına girip girmediğine ilişkin. (12/11/2008-19504)

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kurum olup olmadığı hususunda, Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 18/4//1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun “Kuruluş ve kapsam” başlıklı 1 nci maddesinin birinci fıkrasında ” Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/217-s-khk-n%C4%B1n-kapsam%C4%B1na-iliskin-gorusler

 

ÖZET: Devlet memurunun 1987-2004 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde müfettiş olarak görev yaptığı sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin (19/09/2007-16040)

1987-2004 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde müfettiş olarak görev yapan ……….’ nın sırasıyla 22/10/2004 tarihinde …..Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna, 05/10/2004 tarihinde ….. Genel Müdürlüğü müfettiş kadrosuna ve 12/10/2004 tarihinde de teftiş kurulu başkanı kadrosuna atandığını belirterek, daha önce işçi statüsünde görev yapmış bir personelin 1 inci dereceli teftiş kurulu başkanı kadrosuna atanıp atanamayacağını sorduğunuz ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi C/7 bendinde 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü, 61 inci maddesinde ise “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, aynı kanunun derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68/B maddesinde ise “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

            a.1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl

            b.1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

            c.3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,        

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.” hükmünü getirmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 217 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurumları arasında yer almaması sebebiyle, …….’ nın söz konusu kurumda geçen hizmetlerinin 68 inci maddenin (B) bendinde belirtilen yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda çalışılarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/gorusler/personel_mez_il_gorusler/intibak/ust_derece_kadro/7.doc